Rain Forest Resort พิษณุโลก ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

Rain Forest Resort พิษณุโลก ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง ดินแดนแห่งขุนเขา ใต้ร่มเงาเรือนยอดไม้ใหญ่ริมสายน้ำเข็ก บนถนนสาย 12 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่าฝน  Rain Forest Resort คือ ที่พักสุดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการแรมทางสัมผัสธรรมชาติ ที่แห่งนี้บ้านพักทุกหลังถูกบรรจงออกแบบให้ผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติที่มี อยู่เดิมด้วยความรักและเอาใจใส่

Rain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

  ป่าฝน แห่งนี้ถูกแต่งเติมให้สวยงามมากขึ้นด้วยแมกไม้นานาพรรณ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนท่ามกลางความเขียวชอุ่มอย่างมีสไตล์

Rain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียงRain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

สำหรับผู้พิสมัยการผจญภัย กิจกรรม ล่องแก่งลำน้ำเข็ก เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวเป็นเวลากว่า 10 ปี ผลที่ตามมาคือมลภาวะและขยะเพิ่มมากขึ้น Rain Forest Resort จึง ริเริ่มจากพนักงานในรีสอร์ท ทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะตามน้ำตกต่างๆ ต่อมาได้ชักชวนผู้ประกอบการ ชาวบ้านและเด็กนักเรียนร่วมด้วย  รวมถึงการให้ความรู้และจัดอบรมเรื่อง การจัดการขยะ จนในที่สุดได้ก่อตั้งชมรมรักษ์ลำน้ำเข็กขึ้นในปี 2550  กิจกรรม ล่องแก่งเก็บขยะ  เป็นอีกกิจกรรมที่ทางชมรมได้นำการท่องเที่ยวผนวกกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากจะสนุกแล้ว ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดความ รับรู้ในคุณค่าของท้องถิ่นตามมาอีกมากมาย

Rain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียงRain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

ขณะนี้โลกกำลังประสบกับ สภาวะโลกร้อน ซึ่งมิใช่เพียงแค่การดูแลเฉพาะแค่ บ้านของเรา แต่คือโลกที่เป็นบ้านของทุกชีวิตที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล  เราตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นอย่างมากและได้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมการพึ่งพาตนเองด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขต้นตอของปัญหา โครงการ Rain Forest Farm จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นตัวอย่างให้กับชุมชน ทั้งเรื่องปศุสัตว์ การใช้พลังงานทดแทน การคัดแยกขยะ การทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกป่าแบบผสมผสาน เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี การทำน้ำมันไบโอดีเซล รวมถึงการลดต้นทุนด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่สบู่ แชมพู น้ำยาซักล้าง ใช้ในรีสอร์ท ที่นอกจากจะช่วยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอย่างพอเพียงแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างรายได้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชุนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Rain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียงRain Forest Resort ที่พักอนุรักษ์ธรรมชาติ บรรยากาศป่าฝน บนวิถีพอเพียง

ถ้าป่าฝนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์แห่งธรรมชาติ  Rain Forest Resort ก็ขอเป็นตัวแทนของป่าฝน ที่คืนความสมบูรณ์ให้กับทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกันบนโลกอันพิเศษใบนี้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืนตลอดไป

 

เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท

facebook: rain forest resort

Advertisements